రోజువారీ మన్నా

నీతిమార్గమునందు జీవము కలదు దాని త్రోవలో మరణమే లేదు.

సామెతలు 12:28