రోజువారీ మన్నా

ఉత్సాహ సంతోషములతో వారు వచ్చుచున్నారు రాజనగరులో ప్రవేశించుచున్నారు.

కీర్తనలు 45:15