రోజువారీ మన్నా

యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండిరి.

లూకా 24:53