ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿವೆ.

ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 15:3