ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿದೆ; ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ.

ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 12:28