ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಬಕ್ಕೂಕನು ನೋಡಿದ ದೈವೋಕ್ತಿ.

ಹಬಕ್ಕೂಕ್ಕ 1:1