அனுதின மன்னா

ஆபகூக் என்னும் தீர்க்கதரிசி தரிசனமாய்க் கண்ட பாரம்.

ஆபகூக் 1:1