ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ಆದರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೌದೆಂದೂ ಅಲ್ಲವೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

೨ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:18