రోజువారీ మన్నా

రాణియైన వష్తి కూడ రాజైన అహష్వేరోషు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విందు చేయించెను.

ఎస్తేరు 1:9