రోజువారీ మన్నా

దేవుడు ఏర్పరచుకొనినవారి విశ్వాసము నిమిత్తమును,

తీతుకు 1:1