రోజువారీ మన్నా

మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

ఎఫెసీయులకు 1:2