రోజువారీ మన్నా

మన తండ్రియైన దేవునినుండియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుండియు కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

ఫిలేమోనుకు 1:3