ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ಅವರು ಭಯಂಕರವಾದವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೂರವಾದವರು; ಅವರ ನ್ಯಾಯವೂ ಘನತೆಯೂ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

ಹಬಕ್ಕೂಕ್ಕ 1:7