ದೈನಂದಿನ ಮನ್ನಾ

ನೀವು ಎಲೆ ಬಾಡಿದ ಏಲಾಮರದಂತೆಯೂ ನೀರಿಲ್ಲದ ತೋಟದಂತೆಯೂ ಇರುವಿರಿ.

ಯೆಶಾಯ 1:30