రోజువారీ మన్నా

విశ్వాసవిషయమున స్వస్థులగు నిమిత్తము వారిని కఠినముగా గద్దింపుము.

తీతుకు 1:14