Daily Manna

Shem, Arphaxad, Shelah,

1 Chronicles 1:24 KJV