அனுதின மன்னா

நினிவேயின் பாரம். எல்கோசானாகிய நாகூமின் தரிசனப் புஸ்தகம்.

நாகூம் 1:1